امام خمینی (رحمه الله علیه) به خوابش امده بود و خبر شهادت اسحاق را به مادر داد؛ مادر از خواب بیدار شد و برای همسرش تعریف کرد: ولی پدر دلیل خوابش را نگرانی مطرح کرد نه چیز دیگری...

همان روز زنگ در به صدا در امد و صدایی که خبر از شهادت اسحاق داشت.

(به نقل از مادر شهید اسحاق محمودی)