نام و نام خانوادگی شهید : اسماعیل اسماعیلی

نام پدر : محمدرضا

تاریخ تولد : 1321/02/07

تاریخ شهادت : 1366/04/04

عملیات شهادت : نصر 4

محل شهادت : ماووت

محل خاکسپاری : یزدانشهر

کلام شهید :