نام و نام خانوادگی شهید : اکبر پورسعیدی

نام پدر : عبدالله

تاریخ تولد : 1348/01/02

تاریخ شهادت : 1363/09/15

عملیات شهادت : عاشورا

محل شهادت : میمک

قطعه :    3    ردیف :    5   

کلام شهید :