نام و نام خانوادگی شهید : علی کدخدایی

نام پدر : مصطفی قلی

تاریخ تولد : 1340/12/12

تاریخ شهادت : 1366/12/28

عملیات شهادت : بیت المقدس 3

محل شهادت : سومار

قطعه :    4    ردیف :     4  

کلام شهید :